สำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ 3 สาขาสมุทรสาคร

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 1. ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย , พระราชบัญญัติเรือไทย , พระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน , อนุสัญญาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

                   หน้าที่หลักในการให้บริการประชาชน ได้แก่ การอนุญาตให้กระทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ  ตรวจความปลอดภัยในการขนส่งทางน้ำ  การอนุญาตให้ทำการขุดลอกร่องน้ำ  การขอจดทะเบียนเรือใหม่  การขอต่อใบอนุญาตใช้เรือ  การขอเปลี่ยนแปลงรายการเรือ  การขอมีหนังสือคนประจำเรือ  การชี้แนวเขต  การออกประกาศนียบัตรฝ่ายช่างกล และ  การออกประกาศนียบัตรฝ่ายเดินเรือ เป็นต้น

******************************************************

การแบ่งส่วนราชการ

งานตรวจการขนส่งทางน้ำ

อำนาจหน้าที่

 1. ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุม ตรวจตรา และปราบปรามเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย กฎหมายว่าด้วยเรือไทย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันเรือโดนกัน และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินคดีแก่ผู้กระทำการอันเป็นความผิดกฎหมายดังกล่าว
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการปลูกสร้างอาคารหรือ สิ่งอื่นใดมิให้ล่วงล้ำลำน้ำหรือกีดขวางทางเดินเรือ
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการสอบความรู้ผู้ทำการในเรือ การจดทะเบียนควบคุมคนประจำเรือ และการออกหนังสือคนประจำเรือ รวมทั้งการจ้างและการเลิกจ้างคนประจำเรือ

การดำเนินงาน

 1. ตรวจปล่อยเรือเดินทะเลที่มีขนาดตั้งแต่ 60 ตันกรอสส์ขึ้นไป
 2. พิจารณาขออนุญาตกระทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
 3. กำหนดที่จอดเรือการขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและวัตถุน่ากลัวอันตรายในเขตท่า
 4. พิจารณารับรองรายงานความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่เรือหรือสินค้าระหว่างเดินทาง
 5. ดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุกรณีเรือประสบอุบัติเหตุ
 6. วางแผนจัดระบบการเดินเรือ การจอดเรือ และกำหนดมาตรการในการป้องกันอุบัติภัยทางน้ำ
 7. ตรวจตรา ควบคุมการเดินเรือ และการขนส่งทางน้ำ ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
 8. สอบสวนและดำเนินคดีแก่ผู้ละเมิดกฎหมายการเดินเรือและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 9. ระวังแนวเขตให้เป็นไปตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยว่าด้วยการล่วงล้ำลำน้ำ
 10. จัดทำทะเบียนคนประจำเรือ
 11. พิจารณาการจ้างและเลิกจ้างคนประจำเรือให้เป็นไปตามกฎหมายการเดินเรือ
 12. ดำเนินการออกหนังสือคนประจำเรือ
 13. ดำเนินการเกี่ยวกับการสอบความรู้ผู้ขอรับประกาศนียบัตรผู้กระทำการในเรือ 

งานทะเบียนเรือ

อำนาจหน้าที่     1. ดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนเรือ การทำนิติกรรมเกี่ยวกับเรือ และการควบคุมหมายเลขทะเบียนเรือตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตใช้เรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย การดำเนินงาน
 1. จดทะเบียนเรือไทย
 2. ออกใบอนุญาตใช้เรือ และต่อใบอนุญาตใช้เรือประจำปี
 3. ออกใบอนุญาตเกี่ยวกับทะเบียนธง และเครื่องหมายปล่อง
 4. แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบทะเบียนและใบอนุญาต
 5. ดำเนินการเกี่ยวกับการทำนิติกรรม
 6. เรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าปรับต่างๆ
 7. เสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง
 8. ตรวจสอบและแก้ไขเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนและออกใบอนุญาตต่างๆของเรือ
 9. พิสูจน์และรับรองหลักฐานที่แสดงถึงกรรมสิทธิ์ของเจ้าของเรือ 

งานตรวจเรือ

อำนาจหน้าที่

ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสภาพเรือ เครื่องจักร เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์และเครื่องใช้ประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย และกฎหมายว่าด้วยเรือไทยเพื่อประกอบการออกและต่อใบอนุญาตใช้เรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย การดำเนินงาน
 1. ตรวจสภาพเรือให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับและอนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการจดทะเบียนเรือไทย ออกใบอนุญาตให้เรือและใบรับรองต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. พิจารณากำหนดประเภทการใช้เรือ เขตการเดินเรือ จำนวนและชั้นของคนประจำเรือ
 3. ตรวจความเสียหายของเรือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
 4. กำหนดให้คำแนะนำและควบคุมการซ่อมเรือประจำปี
 5. ตรวจแบบแปลนเรือทั้งด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรม สาขาอื่นๆ ให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับของอนุสัญญาระหว่างประเทศ
 6. คำนวณขนาดตันกรอสส์ ตันเนต และกำหนดแนวน้ำบรรทุกของเรือตามแบบแปลน
 7. ควบคุมและตรวจเรือในเมืองท่าให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ และอนุสัญญาระหว่างประเทศหรือข้อตกลงตามที่กำหนด
 8. จัดทำและรายงานสรุปผล การควบคุมและตรวจเรือในเมืองท่าไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง