ประกาศสำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ 3 สาขาสมุทรสาคร

เรื่อง ขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ

             ด้วยกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ได้ว่าจ้างบริษัท ซีเอชอีซี (ไทย) จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินการขุดลอกบำรุงรักษาร่องน้ำสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ 3 สาขาสมุทรสาคร จึงขอประกาศให้ชาวเรือใช้ความระมัดระวังการเดินเรือ โดยมีรายละเอียดและคำเตือนดังต่อไปนี้

            ตำบลที่   บริเวณร่องน้ำสมุทรสาคร ตามแนวร่องน้ำ

            จุดเริ่มต้นโครงการ    กิโลเมตรทางน้ำที่ +9.500 ละติจูด 13° 32’ 32.25” เหนือ ลองจิจูด 100° 15’ 10.23” ตะวันออก

            จุดสิ้นสุดโครงการ     กิโลเมตรทางน้ำที่ -12.000 ละติจูด 13° 24’ 33.21” เหนือ ลองจิจูด 100° 19’ 12.12” ตะวันออก

             รวมระยะทางในการขุดลอกประมาณ 21.500 กิโลเมตร

             ความลึกของร่องน้ำ 5.00 เมตร จากระดับน้ำลงต่ำสุด

            ความลาดชันของร่องน้ำจากขอบร่อง 1 : 6

            รายละเอียดของเรือที่ใช้ในโครงการขุดลอก

            1. เรือขุด “HANG JUN 5” สัญชาติไทย ทะเบียนเรือเลขที่ 4600-03850 ขนาด 1,504.00 ตันกรอส ความยาวตลอดลำ 70.50 เมตร ความกว้าง 1 4.00 เมตร ลักษณะเป็นเรือเหล็กทาสีเทา

            2. เรือสำรวจ “ ศิริรุ่งโรจน์” สัญชาติไทย ทะเบียนเรือเลขที่ 3909-04025 ขนาด 16.24 ตันกรอส ความยาวตลอดลำ 16.80 เมตร ความกว้าง 3.60 เมตร ลักษณะเป็นเรือไม้สีน้ำเงินและสีขาวคาดด้วยสีส้ม

            ตำบลที่ทิ้งดิน   ลักษณะเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 4.00 ตารางกิโลเมตร มีพิกัดตำแหน่งตามมุมทั้ง 4 ของ สี่เหลี่ยมผืนผ้า ดังนี้

            ละติจูด 13° 23’ 38.98” เหนือ   ลองจิจูด 100° 20’ 21.65” ตะวันออก

            ละติจูด 13° 23’ 38.62” เหนือ   ลองจิจูด 100° 21’ 28.14” ตะวันออก

            ละติจูด 13° 22’ 33.53” เหนือ   ลองจิจูด 100° 21’ 27.77” ตะวันออก

            ละติจูด 13° 22’ 33.88” เหนือ   ลองจิจูด 100° 20’ 21.29” ตะวันออก

            ช่วงระยะเวลาในการขุดลอก    ตั้งแต่บัดนี้ (เมษายน 2549) เป็นต้นไป จนถึงเดือน มกราคม 2550

ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน 2549