คู่มือการเบิกจ่าย

คู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่าย

หมวดที่ 1
สวัสดิการ
ประเภทที่ 1 การรักษาพยาบาล
ประเภทที่ 2 การศึกษาของบุตร
ประเภทที่ 3 การช่วยเหลือบุตร
หมวดที่ 2
ค่าตอบแทน
ประเภทที่ 1 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ
ประเภทที่ 2 การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ประเภทที่ 3 ค่าเบี้ยประชุม
ประเภทที่ 4 เงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบ
ประเภทที่ 5 เงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
ประเภทที่ 6 กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน
ประเภทที่ 7 กรรมการผู้อ่าน ตรวจ และประเมินผลงานทางวิชาการ
ประเภทที่ 8 ค่าบทความ
หมวดที่ 3
ค่าใช้สอย
ประเภทที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวในราชอาณาจักร
ประเภทที่ 2 การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
ประเภทที่ 3 ค่าใช้จ่ายในการนำสื่อมวลชนไปทำข่าว
ประเภทที่ 4 ค่ารับรองชาวต่างประเทศ
ประเภทที่ 5 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ
ประเภทที่ 6 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ประเภทที่ 7 ค่าโดยสารเครื่องบิน (เงินเชื่อ)
ประเภทที่ 8 การเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมผ่านทาง
หมวดที่ 4
ค่าวัสดุ
ประเภทที่ 1 การเบิกจ่ายเงินจากคลัง
หมวดที่ 5
เงินเดือน
ประเภทที่ 1 ค่าจ้างชั่วคราว
หมวดที่ 6
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน
ประเภทที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ
ประเภทที่ 2 การจัดประชุมระหว่างประเทศ
หมวดที่ 7
ค่าสาธารณูปโภค
ประเภทที่ 1 ค่าไปรษณียภัณฑ์
ประเภทที่ 2 ค่าโทรศัพท์ทางไกล
หมวดที่ 8
อื่น ๆ
ประเภทที่ 1 สัญญาการยืมเงิน
ประเภทที่ 2 ประกันสังคม

……คัดลอกและปรับปรุง ข้อมูล จากเว็ปไซท์ของกรมส่งเสริมการเกษตร……

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email