ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บ md3skn.org เว็บหวยออนไลน์ยอดนิยมอันดับ 1 เปิดบริการแล้ววันนี้ 24 ชม. ฝาก ถอนด้วยระบบอัตโนมัติ จ่ายไว จ่ายหนัก บาทละ 990

กฎหมายน่ารู้

หัวข้อนำทาง

กฎหมายน่ารู้

พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย

พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2550

พระราชบัญญัติเรือไทย

ระเบียบพัสดุ

กฎกระทรวงฉบับที่ 63 (หลักเกณฑ์และวิธีการในการอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ)

กฎกระทรวงฉบับที่ 64 (การเก็บค่าตอบแทน)

คำสั่งกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ที่ 186/2548 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ

ยุบเรือเป็นเศษเหล็ก

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 68 (ควบคุมเรือ แพ ในแม่น้ำลำคลอง)

กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ ฉบับที่ 15

กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ ฉบับที่ 19

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ.2546

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินฯ พ.ศ. 2543

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ. 2547

ระเบียบกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ว่าด้วยการรายงานการเข้ามาหรือออกไปของเรือในเมืองท่าฯ

ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 279/2542 เรื่องการอนุญาตให้ขนถ่ายสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายได้

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550

ระเบียบกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และการจ่ายเงินสินบนรางวัล พ.ศ.2548

คำสั่งกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ที่ 8/2547 เรื่อง มอบหมายการปฎิบัติหน้าที่นายทะเบียนเรือ

หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง อำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาที่ดินริมแหล่งน้ำสาธารณะ

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การทบทวนความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับอำนาจในการดูแลรักษาแม่น้ำ ลำคลอง ทะเลสาบ และทะเลภายในน่านน้ำไทย

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การวาง “ซั้ง” เป็นการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำหรือไม่

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การขอออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงสำหรับที่ดินที่ได้ถมขึ้นจากทะเลหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การควบคุมแพที่จอดอยู่ในลักษณะเป็นการถาวรและแพที่เคลื่อนย้ายได้

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การเสียค่าตอบแทนสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำแหล่งน้ำสาธารณะ