มอบอำนาจ "เจ้าท่า"ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยฯ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ได้มอบอำนาจ “เจ้าท่า”ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย การอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ, การอนุญาตให้ขุดลอกและดูแลรักษาร่องน้ำทางเรือเดิน , การดูแลท่าเทียบเรือสาธารณะ, การดำเนินการกับผู้บุกรุกลำน้ำ และการจัดเก็บค่าธรรมเนียม โดยมีรายละเอียดตามคำสั่ง และกฎกระทรวงดังนี้

  1. คำสั่งกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีที่ 442/2547 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2547
  2. คำสั่งกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีที่ 185/2548ลงวันที่ 25 เมษายน 2548
  3. คำสั่งกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีที่ 320/2547 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2547
  4. กฎกระทรวงฉบับที่ 19 (พ.ศ.2510)
  5. กฎกระทรวงฉบับที่ 63 (พ.ศ.2537)
  6. กฎกระทรวงฉบับที่ 64 (พ.ศ.2537)
  7. แนวทางการพิจารณาสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
  8. หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
  9. หลักเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินการและดำเนินคดีตามภารกิจที่ส่วนราชการถ่ายโอนใก้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระยะเริ่มแรก
  10. คำถาม – คำตอบ การอบรมการถ่ายโอนภารกิจกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ในเรื่องเกี่ยวกับ การปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ , การขุดลอกร่องน้ำ , การจัดเก็บรายได้ , คำถามทั่วไปและข้อกฏหมาย