โครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร


(ข้อมูลถึงวันที่ 31สิงหาคม 2549 )

1. งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ที่บริเวณแม่น้ำท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

1. กรมฯ ลงนามในสัญญากับ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)สัญญาที่ 15/2549/นต. ลงวันที่ 30 พ.ค.49 ในวงเงิน 298,900,000 บาท เริ่มงานวันที่ 1 ก.ค. 49 กำหนดแล้วเสร็จวันที่ 7 ส.ค. 51 ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลงานร้อยละ 1.8

2. งานจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล จ.สมุทรสาคร

2. กรมฯ ลงนามในสัญญากับบริษัท ซี.เอช.อี.ซี (ไทย) จำกัด สัญญาเลขที่ 5/2549/นต ลงวันที่ 30 ม.ค. 49 ในวงเงิน 41,270,000 บาท กำหนดเริ่มงานวันที่ 23 ก.พ. 49 กำหนดแล้วเสร็จวันที่ 30 ม.ค. 50 บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ กรมฯ ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 19 ส.ค. 49