สำนักงานการขนส่งทางน้ำพื้นที่ 3 สาขาสมุทรสาคร ได้จัดทำโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ครบ 60 ปี โดยการปลูกต้นราชพฤกษ์ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน และคลองต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งบริเวณบ้านพักอาศัยของเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จำนวน 1,000 ต้น โดยในปี พ.ศ.2549 จะปลูกจำนวน 500 ต้น และในปี พ.ศ.2550 จะปลูกจำนวน 500 ต้น

วัตถุประสงค
              1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ครบ 60 ปี
              2. เพื่อเป็นการตอบสนองโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งต้นน้ำลำธาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
              3. เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกของข้าราชการ และประชาชน ให้ตระหนักถึงความสำคัญของ ป่าไม้
              4. เพื่อใหข้าราชการและ้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปลูกป่า และเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน
              5. เพื่อเป็นการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในพื้นที่ของบ้านพักอาศัย

ขั้นตอนการปฏิบัติ

              
    1. ประสานกับสถานีเพาะพันธ์กล้าไม้จังหวัดสมุทรสาคร ในการขอรับการสนับสนุนพันธ์กล้าไม้
              2. เมื่อเจ้าหน้าที่ออกไประวังชี้แนวเขต ให้ทำการปลูกต้นไม้ บริเวณริมฝ้่งแม่น้ำลำคลอง และเชิญชวนประชาชนในพื้นที่บริเวณดังกล่าว เข้าร่วมในกิจกรรมการปลูกป่าด้วย
              3. ให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ นำต้นราชพฤกษ์ ไปปลูกบริเวณที่พักอาศัย 

ระยะเวลาดำเนินการ     2 ปี  (พ.ศ.2549, พ.ศ.2550)
             

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
              1.
 สำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ 3 สาขาสมุทรสาคร ได้มีส่วนสนองพระราชดำริ ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
              2. เจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ และประชาชนในพื้นที่ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
              3. พื้นที่ของบ้านพักอาศัยได้รับการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น