เวปไซต์ที่น่าสนใจ

หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/สมาคมที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี

 • กระทรวงคมนาคม
 • จังหวัดสมุทรสาคร
 • กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาว
 • ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี
 • สำนักส่งเสริมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี  กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี
 • กลุ่มนำร่องศรีราชา   กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี
 • การท่าเรือแห่งประเทศไทย
 • การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
 • กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
 • กรมเชื้อเพลิงพลังงาน กระทรวงพลังงาน
 • การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • โรงเรียนนายเรือ
 • สถาบันการขนส่ง (พาณิชยนาวี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาลัยการพาณิชยนาวี มหาวิทยาลัยบูรพา
 • คณะพาณิชย์บริหารการขนส่งทางทะเล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หน่วยประสานป้องกันปล้นสะดมเรือภูมิภาคอาเซียน
 • การฝึกค้นหาและช่วยเหลือ(SAREX)
 • กองทัพเรือไทย
 • กองบังคับการตำรวจน้ำ
 • สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรือกรุงเทพ
 • สมาคมเจ้าของเรือไทย
 • สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
 • สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
 • สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 • กรมศุลกากร
 • กรมอุตุนิยมวิทยา
 • องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
 • กรมการขนส่งทางบก
 • การรถไฟแห่งประเทศไทย
 • ศูนย์ปราบปรามน้ำมันเถื่อน
 • ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี

บริษัทเรือเดินทะเล และบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีในประเทศไทย